Φορολογικά Προνόμια και φοροαπαλλαγές

Φορολογικά Προνόμια και φοροαπαλλαγές

About Us
  
Α.1 Μείωση Φόρου

Άτομα που τους έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, από ΚΕ.Π.Α μπορούν να έχουν:

 • Μείωση στην απόδοση φόρου, προσκομίζοντας παράλληλα με την φορολογική δήλωση την απόφαση του ΚΕ.Π.Α με αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Μείωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
  •    Απαλλαγή από τον φόρο, κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, είτε ο ενήλικος άγαμος που έχει κατά το χρόνο της αγοράς αναπηρία 67% και άνω, είτε ο ενήλικος έγγαμος που έχει κατά το χρόνο αγοράς τέκνο οποιασδήποτε ηλικίας με αναπηρία 67% και άνω.
  •    Εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α – Απαλλαγή Φ.Π.Α. Η εφαρμογή χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α. 9% αφορά στην παράδοση ιατρικού εξοπλισμού, βοηθητικών οργάνων και συσκευών για την αντιμετώπιση αναπηριών, στην επισκευή των αγαθών αυτών καθώς και στην παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών και γενικά ατόμων με αναπηρία.

 

Α.2 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ). Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ: Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 30% στις πρώτες 800 kWh της 4μηνιαίας κατανάλωσης

Προϋποθέσεις:

 • Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
 •  Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα της δικαιούχου ή του συζύγου.
 • Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο.
 • Η συνολική 4μηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.400 kWh ή 1.600 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

Δικαιούχοι:

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο με το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας των τριτέκνων και με 4μηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.600 kWh.

Τρόποι υποβολής αίτησης :

 • Μέσω ΚΕΠ
 • Ηλεκτρονικά
 • Τηλεφωνικά 2109298000

 

Α.3 Μηδενική Συμμετοχή σε Διαγνωστικές Εξετάσεις

 •  Οι ασθενείς με πιστοποιημένη από τα ΚΕ.Π.Α. αναπηρία 80% και άνω δικαιούνται μηδενική συμμετοχή στις συνταγογραφημένες εξετάσεις ακόμα και σε ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους.
 •  Για να εφαρμοστεί η μηδενική συμμετοχή, θα πρέπει να ενημερώνεται κάθε φορά ο θεράπων ιατρός. Κατά τη διαδικασία της συνταγογράφησης των εξετάσεων, οφείλει ο εκάστοτε ασθενής να επιδεικνύει την πιστοποίηση 80% αναπηρία και άνω. Με την εισαγωγή Αριθμού Μητρώου ΚΕ.Π.Α. από τον ιατρό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συνταγογράφησης το σύστημα προβλέπει 0% συμμετοχή.

 

Α.4 Mείωση κατά 40% της δαπάνης αγοράς επιβατικού αυτοκινήτου

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών: Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος.

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 16 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. γγ΄ Ν2238/1994(ΦΕΚ 151Α΄).
Ασθενείς που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% δικαιούνται μείωση κατά 40% στην αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο είναι ειδικά διασκευασμένο για ανάπηρο αλλά και απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

 

Α5. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους -Κοινωνικά τιμολόγια ΔΕΥΑ

Ασθενείς με αναπηρία 67%, απαλλάσονται από τα δημοτικά τέλη, εφόσον οι  Δήμοι στους οποίους διαμένουν, υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Την ευθύνη για την ένταξη των δικαιούχων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει η Κοινωνική Υπηρεσία των Δήμων.

Προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοικοι του εκάστοτε Δήμου.
 • Να είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Οικογενειακό εισόδημα, το οποίο διαφέρει για κάθε Δήμο.

 

Α.6 Κοινωνικό Τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ παρέχει – κατόπιν σχετικής αιτήσεως – τη δυνατότητα χορήγησης Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (ΕΕΤ) σε όσους δικαιούχους έχουν υπαχθεί στο Νόμο 4389/2016, εφαρμόζοντας νέο ευνοϊκότερο πρόγραμμα το οποίο προβλέπει:

 • Δωρεάν ποσότητα νερού 2m3 ανά μήνα ανά μέλος και
 • Δωρεάν ποσότητα νερού 3m3 ανά μήνα για κάθε μέλος με αναπηρία άνω του 67%.

Σε περίπτωση αναπηρίας άνω του 67% απαιτείται η επισύναψη έγκυρου πιστοποιητικού ΚΕΠΑ.