Προνοιακά Επιδόματα

Προνοιακά Επιδόματα

About Us
  
ΣΤ 1. Βασικό επίδομα Ασθένειας

Το επίδομα ασθενείας δικαιούνται όλοι οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται και έχουν πραγματοποιήσει κάποιο χρονικό διάστημα εργασίας ανάλογα με το ταμείο τους και εφόσον έχει διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία από Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα. Το παρόν επίδομα χορηγείται από τον εκάστοτε Ασφαλιστικό Φορέα

 

ΣΤ 2.Επίδομα βαριάς αναπηρίας

Αρμόδιος Φορέας Ο.Π.Ε.Κ.Α

Δικαιούχοι:

 • Ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με βαριές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Το επίδομα αυτό δίδεται από τα Τμήματα Πρόνοιας των Δήμων . Με το πέρας του συγκεκριμένου διαστήματος θα πρέπει να ξαναπεράσουν από τα ΚΕ.Π.Α. για να ανανεώσουν το ποσοστό αναπηρίας και να διεκδικήσουν και πάλι το επίδομα. Το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιύχους ανέρχεται στα 313 ευρώ μηνιαίως.

Προϋποθέσεις:

 • Άτομα ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα που λόγω σοβαρής σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
 • Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος.
 • Άτομα με διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω

Δεν δικαιούνται το επίδομα ασφαλισμένοι που εργάζονται.

 

ΣΤ 3.Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας ( Συμπαράστασης Ετέρου προσώπου)

 Το επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας προσαυξάνει το ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Συνεπώς χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ανεξαρτήτως ποσοστού, μόνο εφόσον οι επιτροπές ΚΕΠΑ κρίνονται ότι τα άτομα αυτά  βρίσκονται σε κατάσταση που χρήζουν συνεχούς επίβλεψης από έτερο πρόσωπο

 

ΣΤ 4.Αναπηρική σύνταξη

Οι καρκινοπαθείς δικαιούνται προσωρινή σύνταξη διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα χρονικής επέκτασης, μετά από επανέλεγχο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης, αποτελεί ο καθορισμός από το ΚΕ.Π.Α. Με το πέρας των δύο ετών ο ασθενής οφείλει να προσέλθει στα ΚΕ.Π.Α. για επανεξέταση.

Στους υποψήφιους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν ελέγχεται η διάρκεια της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Όταν υπάρχει χρόνος ασφάλισης για λιγότερο από 15 χρόνια, το ποσό της εθνικής σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ίσο με 346,60€.

Το ποσό σύνταξης αναπηρίας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό αναπηρίας, την αιτία της αναπηρίας και τις αποδοχές της τελευταίας πενταετίας. Συγκεκριμένα:

 • Με ποσοστό 80% και άνω δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης
 • Με ποσοστό 67% έως 79,9% δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού σύνταξης
 • Με ποσοστό 50% έως 66,9% δικαιούται το 50% του πλήρους ποσού σύνταξης

 

ΣΤ 5.Επίδομα Συνοδού (Εκάστοτε Ασφαλιστικός Φορέας)

Άμεσα ασφαλισμένα άτομα  δικαιούνται το επίδομα συνοδού ή συμπαράστασης από το ασφαλιστικό τους ταμείο. Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους αναπηρίας που βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου. Με το συγκεκριμένο επίδομα το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50% και για όσο χρόνο κρίνουν τα ΚΕ.Π.Α.

 

ΣΤ 6.Επίδομα αεροθεραπείας

Το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού), καθώς επίσης και οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος και οι πάσχοντες από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% από πνευμονική νόσο.

Το ποσό του επιδόματος αεροθεραπείας κάθε χρόνο καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση. Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και διαρκεί ως επί το πλείστον μέχρι 6 μήνες.

Ο ασφαλισμένος δε πρέπει να έχει νοσηλευτεί σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (κρατικό ή ιδιωτικό) άνω των σαράντα έξι (46)ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου . Με γνωμάτευση ιατρού Νοσοκομείου, συμβεβλημένων κλινικών σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία να πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το χρονικό διάστημα, ως ορίζεται ανωτέρω.

Σημαντική Σημείωση:
Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας: όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της νοσηλείας τους καταβάλλονται από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ή άλλο ασφαλ/κό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Υποβολή δικαιολογητικών στις ΕΦΚΑ/ΕΟΠΥΥ

 

ΣΤ 7.Διατροφικο επιδομα

Αρμόδιος Φορέας Ο.Π.Ε.Κ.Α

Το παρόν επίδομα ανέρχεται στα 362 

 • Νεφροπαθείς που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και υποβάλλονται σε διαδικασία αιμοκάθαρσης
 • Άτομα που έχουν υποβληθεί σε πολυσπλαχνική μεταμόσχευση, καθώς και όσα έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση έστω ενός εκ των παρακάτω οργάνων: στομάχι, σπλήνα, πάγκρεας, νησίδια παγκρέατος, έντερο (παχύ ή λεπτό), ήπαρ, νεφρός, καρδιά, πνεύμονες και μυελός των οστών.

 Προϋποθέσεις χορήγησης:

Να μη λαμβάνουν διατροφικό επίδομα από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

ΣΤ 8.Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή εξωϊδρυματικό

Αρμόδιος Φορέας Ο.Π.Ε.Κ.Α

Δικαιούχοι ασθενείς:

 • Πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
 • Πάσχουν από ασθένειες που έχουν επιφέρει αναπηρία του ίδιου βαθμού (67% και άνω) και της ίδιας μορφής (τετραπληγία, παραπληγία) λόγω μη αναστρέψιμης βλάβης
 • Ανασφάλιστοι ακρωτηριασμένοι: Α) Κατά τα τέσσερα άκρα (χέρια και πόδια), ανεξάρτητα από το σημείο ακρωτηριασμού.

Β) Κατά τα δύο κάτω άκρα (πόδια), από το γόνατο και πάνω (μηρός).

Γ) Κατά τα δύο άνω άκρα (χέρια) από τον καρπό και πάνω και το ένα κάτω άκρο, από το γόνατο και πάνω.

 

ΣΤ 9.Επίδομα Κίνησης

Αρμόδιος Φορέας Ο.Π.Ε.Κ.Α

Το επίδομα ανέρχεται στα εκατο εξινταπέντε (165) ευρώ κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν:

 • ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω
 • ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
 • παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και  άνω

ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

   Δικαιούχοι ασθενείς:

 • Ανασφάλιστοι
 • Έμμεσα και Άμεσσα Ασγαλισμένοι
 • Οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων.

 

ΣΤ 10.Επίδομα στεγαστικής συνδρομής – επιδότηση ενοικίου

Αρμόδιος Φορέας Ο.Π.Ε.Κ.Α

 Το συγκεκριμένο επίδομα δίδεται μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και επιπλέον τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Οικονομικά αδύναμα άτομα ή ζευγάρια που ζουν μόνα τους.
 • Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.
 • Όσοι δεν έχουν άλλο εισόδημα που να προέρχεται από σύνταξη ή εργασία ή από άλλη πηγή (εκτός από την σύνταξη του ΟΓΑ και το Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας).
 • Να υπάρχει μισθωτήριο συμφωνητικό μεταξύ ηλικιωμένου και ιδιοκτήτη, θεωρημένο από την εφορία.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο αρμόδιο γραφείο της Πρόνοιας ενώ απαραίτητη είναι η σύνταξη κοινωνικής έκθεσης από Κοινωνικό Λειτουργό της Πρόνοιας.