Μετακίνηση- Στάθμευση

Μετακίνηση- Στάθμευση

About Us
  
Β.1 Ελαφρύνσεις σε αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες 

Ανεξάρτητα από το ταμείο που ανήκουν, άτομα που τους έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας 67% από τα ΚΕ.Π.Α δικαιούνται κάρτα μετακινήσεων, για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.

Προϋποθέσεις:

Πέραν από τη γνωμάτευση απο ΚΕ.Π.Α υπάρχει και οικονομικό κριτήριο που αναμορφώνεται ανα έτος Δικαιούχοι των καρτών είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον το ετήσιο συνολικό ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των € 23.000 ή το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των € 29.000. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με € 5.600  για κάθε επιπλέον ανάπηρο άτομο που συνοικεί και βαρύνει την οικογένεια, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67%. Όσοι υπερβαίνουν το παραπάνω όριο εισοδήματος δικαιούνται κάρτα με έκπτωση 50% για τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ και τις διαδρομές εσωτερικού δικτύου του ΟΣΕ.

   Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, ή του κηδεμόνα του, ή από άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο και το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας.
  • Γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α με το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος.
  Όσοι λαμβάνουν επίδομα από τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων ή Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση της γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση θα γίνεται με την προσκόμιση του τελευταίου αποκόμματος της καταβολής του επιδόματος.
  Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ΟΓΑ, λόγω αναπηρίας βάσει γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών, μπορούν να προσκομίσουν το τελευταίο απόκομμα της σύνταξής τους, στο οποίο αναγράφεται εντύπως το γράμμα «Α» που σημαίνει αναπηρία. Για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους απαιτείται απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να πιστοποιείται παθολογο-ανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον, καθώς και η διάρκεια ισχύος της.
  Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τις κάρτες τους από τις 08:30 το πρωί ως τη 01:00 το μεσημέρι από τις Διευθύνσεις Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας καθώς και από τα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών)

 

Β.2 Αποζημίωση εξόδων μετακίνησης για παροχή υγείας ασθενών, και συνοδών αυτών εκτός του τόπου κατοικίας

Δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ που χρειάστηκε να μετακινηθούν εκτός του τόπου κατοικίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπιζεται σε υγειονομική δομή κοντα στο τόπο κατοικίας του ασθενούς

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αιτιολογημένη βεβαίωση Διευθυντή Νοσοκομείου ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού Στρατιωτικού ή ειδικευμένου ιατρού, στην οποία θα αιτιολογείται η μετακίνηση και η αδυναμία αντιμετώπισης της πάθησης στον τόπο κατοικίας του ασθενή.
 • Αντίγραφα των εξετάσεων ή του εξιτηρίου
 • Εισιτήρια της οικονομικής θέσης του μέσου μαζικής μεταφοράς με το οποίο μετακινήθηκε ο ασθενής
 • Όταν η μετακίνηση πραγματοποιέιται με TAXI απαραίτητες είναι οι αποδείξεις πληρωμής του κομίστρου, οι αποδείξεις διοδίων (εφόσον υπάρχουν σταθμοί διοδίων) κατά την ήμερα μετάβασης και επιστροφής καθώς και βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης
 • Όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται με Ι.Χ απαραιραίτητες είναι οι αποδείξεις βενζίνης και διοδίων καθώς και η βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης

Η αποζημίωση καταβάλλεται βάση της χιλιομετρικής απόστασης, με 0,15 λεπτά ανα χιλιόμετρο.

 

Σημαντική Σημείωση : Για την αποζημίωση δαπάνης μετακίνησης του συνοδού, όταν η γνωμάτευση έχει εκδοθεί από θεράποντα ιατρό (ο οποίος δεν έχει το βαθμό του Δ/ντή), απαιτείται και συνυπογραφή αυτής από τον Δ/ντή του Νοσοκομείου ή του Κ.Υ., εφόσον ο δικαιούχος είναι ενήλικας, άνω των 18 ετών.

Η δαπάνη μετακίνησης συνοδού αποδίδεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις μετακίνησης παιδιών και εφήβων έως 18 ετών, καθώς και σε δικαιούχους με ποσοστό αναπηρίας όρασης 80% και άνω.

 

Β.3 Κάρτα Στάθμευσης

Προϋποθέσεις:

Ανανέωση του διπλώματος κάθε ένα ή δυο χρόνια ανά περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να καλέσει στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (Μηχανολογικό) του Δήμου κατοικίας του/της. Εάν είναι κάτοικος του Δήμου Ηρακλείου μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο 2813-410518.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ) του ατόμου (ή των κηδεμόνων του με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτομο δεν δύναται να έχει στο όνομά του σχετικό απόκομμα λογαριασμού).
 • Απόφαση ΚΕ.Π.Α για το ποσοστό αναπηρίας.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το τελευταίο οικονομικό έτος (για το Δήμο Αγίων Αναργύρων).
 • Υπεύθυνη Δήλωση με κείμενο: «όλα τα στοιχεία στην αίτησή μου είναι αληθή και σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω το Δήμο και να προσκομίσω το αντίστοιχο έγγραφο.».