Εργασία & Εκπαίδευση

Εργασία & Εκπαίδευση

About Us
  
Γ.1 Μειωμένο Ωράριο Εργασίας

Ασθενείς με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τακτικοί αλλά και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα. Το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα ισχύει και για τους γονείς υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που έχουν παιδί με ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) 67% και άνω.

Με βάση της Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008):

  • Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε όλους τους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67 % και άνω.
  • Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
  • Καθορίζεται ως ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) των παιδιών των τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., το 67% και άνω αντί του προβλεπόμενου μέχρι σήμερα ορίου άνω του 67%, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα.

 

Γ.2 Πρόσληψη σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. Και Ο.Τ.Α.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1 του Ν. 2643/1998, όπως ισχύει, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα.

Δικαιούχοι:

  • Άτομα με ποσοστό  αναπηρίας 50% τουλάχιστον και με περιορισμένη δυνατότητα για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας χρόνιας σωματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία), εφόσον είναι εγγεγραμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων ΟΑΕΔ
  • Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές

 

Γ.3 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν στην Κατηγορία Ατόμων που πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις

Οι μαθητές που πάσχουν από κακοήθεις νεοπλασίες με γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α και ποσοστό 67% αναπηρία εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στη Σχολή ή στο Τμήμα της επιλογής τους σε ποσοστό θέσεων 5 % επί του συνολικού αριθμού των εισακτέων.

Το παραπάνω δικαίωμα δεν ισχύει για τις Σχολές ή τα Τμήματα εκείνα για τα οποία με αιτιολογημένη απόφαση της ίδιας της Σχολής ή του Τμήματος, που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η συγκεκριμένη πάθηση, λόγω της φύσης της επιστήμης, καθιστά την παρακολούθηση δυσχερή για τους πάσχοντες από αυτή. Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες πρέπει, πριν ζητήσουν να εγγραφούν, να διαπιστώνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος αν έχει εκδοθεί ή όχι σχετική απόφαση.

Ειδικά για τις σχολές και τα Τμήματα για τα οποία απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, που διαπιστώνονται με εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται στην οικεία γραμματεία προκειμένου να πληροφορηθούν αν απαιτείται η όχι εξέταση στο ειδικό μάθημα.

Οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.

Συνεπώς,  οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ υποχρεούνται να ενημερώσουν τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία για τον χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία. Ο εκάστοτε χρόνος διαφέρει σε κάθε ακαδημαϊκό έτος καθώς βγαίνει σχετική εγκύκλιος για τη διαδικασία.

Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος που επιθυμούν την εισαγωγή τους μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001, τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση.
  • Τίτλο απόλυσης Λυκείου ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή επικυρωμένο αντίγραφό του.
  • Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος.
  • Πιστοποιητικό της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του οικείου νομού που πιστοποιεί την πάθησή τους και η οποία εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού μέλους ΔΕΠ οποιουδήποτε Πανεπιστημίου αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Γ.4 Μεταγραφή φοιτητών

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 1 του Ν. 3282/2004 (ΦΕΚ 208/Α΄), άρθρο 14 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄), Υ.Α. αριθμ. Φ5/122975/2004 (ΦΕΚ 1687/Β΄), Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ5/127421/Β3/2004 (ΦΕΚ 1702/Β΄), Εγκύκλιος αριθμ. Φ5/120793/Β3/1.11.2005.

Σύμφωνα με το νόμο επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητών Πανεπιστημίου και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ για λόγους υγείας που τους παρέχει, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 3% και που λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου ποσοστού δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησής τους αλλά οπουδήποτε αλλού ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μία από τις σοβαρές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου ή που πάσχουν από σοβαρή νόσο και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής της ειδικής αυτής κατηγορίας μετεγγράφονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό και σε οποιοδήποτε εξάμηνο και αν βρίσκονται.

Πληροφορίες  στα τηλέφωνα : 210 344 -3468, 3460, 2404,2754,

210 344 -2448, 3103, 3081,2354

Υ.Γ * Όσον αφορά τους φοιτητές που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο και τα δικαιώματα τους ως φοιτητές , αυτά διαμορφώνονται από την εκάστοτε διοίκηση του Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου οι Φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος