ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Νοσοκομείο ιδρύθηκε με την υπ’.αριθμ. 857/69 συστατική πράξη της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και εγκρίθηκε με το Β.ΔΙΑΤΑΓΜΑ 588/69 ΦΕΚ 189/Α΄/1969 “Περί συστάσεως Κοινωφελούς Νοσηλευτικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία Οίκος Ξενίας και Περιθάλψεως Ασθενών”, και λειτουργούσε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ.2592/53 “Περί Οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης” (ΦΕΚ 254/Α/1953) με το Προεδρικό Διάταγμα υπ.αριθμ. 122/85(ΦΕΚ 36/Α/1985) και απετέλεσε εφεξής Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που οργανωνόταν, διοικείτο και λειτουργούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω Ν.Δ/τος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και τις διατάξεις του N.1397/1983 “Εθνικό Σύστημα Υγείας”. Με την αριθ. Α3β/οικ.21123/11-12-86 Απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συστάθηκε ο Οργανισμός του Νοσοκομείου το οποίο μετονομάσθηκε σε ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” (ΦΕΚ 8/Β/9-1-87).

Το όραμα και η αποστολή του Νοσοκομείου «Οι ’Αγιοι Ανάργυροι» έχει περάσει από διάφορα στάδια στη διάρκεια της ιστορίας του , που έχει ως αφετηρία το έτος 1969. Τότε ιδρύθηκε στου Καλυφτάκη στην Κηφισιά ο «Οίκος Ξενίας και Περίθαλψης Ασθενών» και έγινε πραγματικότητα το όραμα των ιδρυτών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για τη δημιουργία ενός χώρου φιλοξενίας άπορων καρκινοπαθών που βρίσκονταν στο τελικό στάδιο. Ήδη από την πρώτη δεκαετία της ζωής του εξελίχθηκε σε μια μορφή Ογκολογικού Νοσοκομείου και από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας το 1985, με τροποποίηση του οργανισμού του, μετονομάσθηκε και μετεξελίχθηκε σε Ογκολογικό Νοσοκομείο. Αποστολή του ογκολογικού νοσοκομείου ήταν η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλευτικής φροντίδας σε καρκινοπαθείς μέσα στο πλαίσιο του ΕΣΥ, ενταγμένο τότε στο Β΄ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (Πε.Σ.Υ.).

Το Ιατρείο Πόνου στο Νοσοκομείο λειτουργεί ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 8.00-15.00