ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

About Us
  
Η διαμονή είναι δωρεάν για τους ασθενείς και έναν συνοδό τους και αφορά κυρίως άτομα που προβλέπεται να έχουν μακροχρόνια διαμονή (δέκα και πλέον ημερών) και αντιμετωπίζουν αντικειμενικά προβλήματα εξασφάλισης στέγης, ενώ θα δίνεται προτεραιότητα σύμφωνα με τις ανάγκες και την διαθεσιμότητα.

Τα προς διάθεση διαμερίσματα είναι συνολικά είκοσι έξι (26), έντεκα στην Αττική

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

Ο ασθενής, αφού έρθει σε επαφή με την ΕΛΛ.Ο.Κ., θα πρέπει προ της έναρξης φιλοξενίας του/της να έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ΕΛΛ.Ο.Κ. όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Το συνολικό διάστημα φιλοξενίας κάθε ασθενή και του συνοδού του/της δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το διάστημα της συνολικής θεραπείας του/της όπως αυτό έχει οριστεί από το θεράποντα ιατρό.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Από τον Ασθενή:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Εκκαθαριστικό
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ κύριας κατοικίας
  • Βεβαίωση γιατρού σχετικά με τον λόγο και τη διάρκεια της φιλοξενίας του (αριθμός θεραπειών/ημέρες εξετάσεων)
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης μόνιμης κατοικίας στην περιοχή φιλοξενίας

 

Από τον Συνοδό:

 

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Στοιχεία φυσικού προσώπου (εκτύπωση από το Taxisnet του άνω τμήματος του εκκαθαριστικού που παρέχει στοιχεία για τη μόνιμη κατοικία του/της και το ΑΦΜ του/της. Αν ο συνοδός είναι ο/η σύζυγος αρκεί και ένα αποδεικτικό ΑΦΜ).

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην ΕΛΛ.Ο.Κ. στο e-mail [email protected] προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία φιλοξενίας.

 

Δικαιολογητικά φιλοξενίας για κάθε διαμέρισμα:

 

Ο φιλοξενούμενος και ο συνοδός του υπογράφουν

  • το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης του Διαμερίσματος(στην έναρξη της χρήσης) και
  • το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής(στο τέλος της χρήσης),
  • τη Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων,

Στο τέλος της φιλοξενίας ο/η ασθενής θα έχει την δυνατότητα να αναφέρει τις εμπειρίες και εντυπώσεις του μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας φιλοξενίας. Η φόρμα είναι ανώνυμη και η συμπλήρωσή της θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα στη συνολική αποτίμηση του προγράμματος και την αντιμετώπιση και επίλυση όποιων προβλημάτων τυχόν παρουσιάστηκαν.